Nepal(Kathmandu)

Kathmandu Chapter

Kathmandu Chapter

Vastupath-7, Pragati- Tole,Dhumbarahi,GPO BOX-6660, Kathmandu Nepal

E-Mail : knbshankar@ntc.net.np, bastakoty1960@yahoo.com

Phone : 00977-1-4433841


FacultyChapter Chairman

Dr. K.N. Bastakoty

Kathmandu Chapter

E-Mail : knbshankar@ntc.net.np, bastakoty1960@yahoo.com

Phone : 00977-1-4433841
Courses Running
Astrology Vastu Shastra Palmistry Numerology
Jyotish Ratna Vastu Ratna Samudrik Ratna Ank Jyotishacharya
Jyotish Bhushan Vastu Shastracharya Samudrik Shastracharya  
Jyotish Prabhakar Vastu Rishi Samudrik Rishi  
Jyotish Shastracharya Vastu Maharishi Samudrik Maharishi  
Jyotish Rishi      
Jyotish Maharishi